ARTICLE


ประวัติโฆษณา
ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่
กำลังขยายตัว อย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาเติบโต เป็นอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาความสำเร็จ ของการโฆษณานำไปสู่การส่งแคตตาล็อก ไปตามบ้านแล้วให้ผู้รับสามารถสั่งของทาง จดหมายได้ ...

นักโฆษณา
งานโฆษณาจะเป็นงาน
ที่อาศัยการติดต่อสื่อสารอย่างมาก ต้องทำงาน ร่วมกับหลายฝ่าย ทั้งภายใน บริษัทและบริษัทลูกค้า รวมทั้งบริษัทผลิตสื่อต่างๆ การทำงานโฆษณามีงานหลายลักษณะดังนี้ ...
ISO 216
ISO 216 เป็นข้อกำหนด

มาตรฐานสากลของ iso ว่าด้วย

ขนาดกระดาษที่ใช้กันอยู่ในหลาย

ประเทศ ในปัจจุบัน ...

QR Code คืออะไร
บางคนคงนึกสงสัยว่า
สัญลักษณ์นี้คืออะไร? มีความหมายอย่างไร? สัญลักษณ์นี้มีชื่อเรียกว่า “QR Code” ครับ ซึ่งเราจะพบสัญลักษณ์นี้ได้บ่อยๆ บนพวกสินค้า ป้ายโฆษณา หนังสือ หรือสื่อโฆษณาต่างๆ...